Officers (2005-2006)

President (2005-2006)

Diana Wu
Diana.Wu@sjsu.edu

Vice President/President Elect (2005-2006)

Haipeng Li
haipeng.li@oberlin.edu

Executive Director (2004-2007)

Sally C. Tseng
sctseng888@yahoo.com

Treasurer (2004-2007) & Vice-President/President-Elect (2006-2007)

Dora Ho
dora4ala@yahoo.com


CALA Board of Directors (2005-2006)

consisting of Executive Committee and 15 elected Directors

Executive Committee

  • Diana Wu (President)
  • Heipeng Li (Vice-President/President-Elect)
  • Sally C. Tseng (Executive Director)
  • Dora Ho (Treasurer, 2004-2006 & Vice-President/President- Elect 2006-2007)
  • Shixing Wen (Immediate Past President)

 

Board of Directors

(2003-2006)

(2004-2007)

(2005-2008)


Chapter Information (2005-2006)

California Chapter

Kuei Chiu
kuei.chiu@ucr.edu

Florida Chapter

TBA

Greater Mid-Atlantic Chapter

Helen Wang
hwang@wcl.american.edu

Midwest Chapter

Li Fu
lfu00@yahoo.com

Northeast Chapter

Zheng Wang
zwang@queenslibrary.org

Southwest Chapter

Klairon Tang
klairon.tang@hccs.edu