Officers (2008-2009)

President (2008-2009)

Sha Li Zhang
slzhang@uncg.edu

Vice President/President Elect (2008-2009)

Xudong Jin
xdjin@owu.edu

Second Vice President/President Elect (2009-2010)

Zhijia Shen
zhijia@u.washington.edu

Interim Executive Director (2008-2009)

Haipeng Li
haipeng.li@oberlin.edu

Treasurer (2008-2010)

Shuyong Jiang
shyjiang@uiuc.edu


CALA Board of Directors (2008-2009)

consisting of Executive Committee and 15 elected Directors

Executive Committee

  • Sha Li Zhang (President)
  • Xudong Jin (Vice-President/President-Elect 2008-2009)
  • Zhijia Shen (Second Vice-President/President-Elect 2009-2010)
  • Haipeng Li (Interim Executive Director)
  • Shuyong Jiang (Treasurer)
  • Dora Ho (Immediate Past President)

 

Board of Directors

(2006-2009)

(2007-2010)

(2008-2011)