Officers (2013-2014)

CALA Board of Directors (2013-2014)

(consisting of Executive Committee and 15 elected at-large directors)

 

Executive Committee

At-Large Board of Directors (2011-2014)

(2012-2015)

(2013-2016)


Chapter Information (2013-2014)

 

California Chapter (North)

 • President : Jessica (Zheng) Lu, zjlu@usfca.edu
 • Vice President/President Elect: Richard Le
 • Treasurer: Hualing Wan
 • Immediate Past President: Shu-Hua Liu
 • Membership:Yiping Wang

California Chapter (South)

 • President: Manuel Urrizola, manuel.urrizola@ucr.edu
 • Vice President/President Elect: Ying Xu
 • Treasurer: Ying Shen
 • Membership Chair: Kuei Chiu
 • Program Facilitator: Jie Tian
 • Immediate Past President: Win Shih
 • Web Master: Ying Liu

Greater Mid-Atlantic Chapter

 • President:  Jinxiu Guo, jinx.guo@gmail.com
 • President Elect: Andrew Lee      
 • Past President: Hong Miao      
 • Secretary/Treasurer: Yuan Yao
 • Membership: Raymond Wang

Midwest Chapter

 • President: Yi Han yhan27@iit.edu
 • Vice president/president elect: Sharon (Chengren) Hu
 • Past president: Lian Ruan
 • Treasurer: Mingyan Li

Northeast Chapter

 • President: Minglu Wang, mingluwang@gmail.com
 • Vice President/President Elect: Michael Huang
 • Treasurer: Hung-Yun Chang
 • Secretary: Joanna Fu
 • Immediate Past President: Charlene Chou
 • Membership: Mi Jia

Southeast Chapter

Southwest Chapter